Maciej Krokosiński

O Maciej Krokosiński

Dyrektor warszawskiego Działu Audytu. Zdobywał doświadczenie od 2007 roku, zajmował się przede wszystkim świadczeniem usług z zakresu audytu oraz doradztwa księgowego dla największych spółek budowlanych oraz nieruchomościowych w Polsce. Maciej realizował projekty takie jak: badania i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z PSR, UK GAAP, MSSF/MSR oraz projekty due diligence. Autor wielu artykułów dotyczących branży finansowej i nieruchomości oraz współautorem Real Estate guidebook (2016 i 2017). Jest absolwentem brytyjskich uczelni University of Derby oraz University of Birmingham. Od 2013 roku Maciej posiada tytuł brytyjskiego biegłego rewidenta (ACA). Biegle posługuje się językiem angielskim. Kontakt: maciej.krokosinski@tpa-group.pl, tel. +48 22 64 79 825

Alokacja ceny nabycia nieruchomości pomiędzy grunt i budynek | Real Estate case studies – nr 22

Zagraniczny inwestor, luksemburska spółka s.a.r.l., jest 100% udziałowcem polskiej spółki z o.o., do której zamierza nabyć usytuowaną w Warszawie nieruchomość biurową. Transakcja ma mieć formę nabycia poszczególnych aktywów (tj. budynku wraz z gruntem oraz związanymi z nim budowlami). Cena przewidziana w umowie nie określa wartości poszczególnych składników majątkowych, które będą przedmiotem transakcji.

W jaki sposób alokacja ceny między poszczególne nabywane składniki majątkowe może wpłynąć na przyszłe zobowiązania podatkowe w Polsce? Czytaj dalej

Asset deal vs. share deal | Real Estate case studies – nr 22

Podatkowe i księgowe aspekty sprzedaży nieruchomości – asset deal vs. share deal

Zagraniczny inwestor, niemiecki spółka GmbH, jest 100% udziałowcem polskiej spółki z o.o., która posiada usytuowaną w Warszawie nieruchomość biurową. Nieruchomość stanowi główne aktywo majątkowe spółki z o.o. Spółka z o.o. została zakupiona przez spółkę niemiecką kilka lat temu. Obecnie spółka niemiecka zamierza sprzedać nieruchomość i zastanawia się w jakiej formie tego dokonać, tj. czy sprzedać wszystkie udziały w spółce z o.o., czy sprzedać samą nieruchomość w formie pojedynczego aktywa.

Jakie są konsekwencje podatkowe sprzedaży powyższej nieruchomości w zależności od formy zbycia? Czytaj dalej

Prezentacja kosztów i przychodów z tytułu opłat eksploatacyjnych | Real Estate case studies – nr 22

Spółka „Inwestor 7” jest właścicielem centrum handlowego „Atlantyda”. W umowach zawartych z najemcami spółka oprócz czynszu za 1 m² wynajętej powierzchni, zobowiązuje także stronę umowy do pokrycia opłaty eksploatacyjnej dotyczącej utrzymania powierzchni wspólnych. Spółka otrzymuje miesięczne zaliczki od najemców z tytułu opłat eksploatacyjnych. Ostateczne rozliczenie powyższych kategorii kosztów odbywa się po dniu bilansowym.

Czytaj dalej

Prezentacja i wycena projektów deweloperskich | Real Estate case studies – nr 21

Prezentacja i wycena projektów deweloperskich w różnych jego fazach

Spółka „Deweloper & Inwestor” jest dużym podmiotem zajmującym się jednocześnie realizacją kilku projektów deweloperskich. Na 31 grudnia 2016 r. spółka posiadała następujące składniki aktywów związanych z realizacją swojej podstawowe działalności operacyjnej, przedstawione w kolumnie „Nieruchomość”.

Czytaj dalej

Niezafakturowane i niezapłacone koszty inwestycji | Real Estate case studies – nr 20

Niezafakturowane i niezapłacone koszty inwestycji deweloperskiej dotyczące produkcji sprzedanej

Deweloper zakończył realizację inwestycji mieszkaniowej w czerwcu 2016 r. W lipcu i sierpniu sprzedano około 50% mieszkań w budynku. W trakcie wstępnych prac nad sprawozdaniem finansowym za rok 2016 zidentyfikowano szereg niezaksięgowanych i nieuregulowanych faktur dotyczących wykonania instalacji elektrycznej w budynku, montażu okien oraz poprawki tynkarskie w dwóch z mieszkań, które zostały już sprzedane.

Czytaj dalej