Alokacja ceny nabycia nieruchomości pomiędzy grunt i budynek | Real Estate case studies – nr 22

Zagraniczny inwestor, luksemburska spółka s.a.r.l., jest 100% udziałowcem polskiej spółki z o.o., do której zamierza nabyć usytuowaną w Warszawie nieruchomość biurową. Transakcja ma mieć formę nabycia poszczególnych aktywów (tj. budynku wraz z gruntem oraz związanymi z nim budowlami). Cena przewidziana w umowie nie określa wartości poszczególnych składników majątkowych, które będą przedmiotem transakcji.

W jaki sposób alokacja ceny między poszczególne nabywane składniki majątkowe może wpłynąć na przyszłe zobowiązania podatkowe w Polsce? Czytaj dalej

Eksperci TPA Poland na VII Property Forum

Podczas VII edycji Property Forum – największego wydarzenia w branży nieruchomości komercyjnych w Polsce – najwięksi inwestorzy i deweloperzy, cenieni eksperci, przedstawiciele banków i instytucji finansowych, najemcy oraz samorządowcy – dyskutowali o pomysłach na wydobycie potencjału polskich miast.

Pierwszego dnia Forum, dwa panele były moderowane przez ekspertów TPA Poland: Małgorzatę Dankowską (Partner, szefowa działu nieruchomości) oraz Dorotę Trojanowską (Partner, szefowa działu doradztwa personalnego). Poniżej prezentujemy krótki autorski komentarz dotyczący obu spotkań.

Czytaj dalej

Asset deal vs. share deal | Real Estate case studies – nr 22

Podatkowe i księgowe aspekty sprzedaży nieruchomości – asset deal vs. share deal

Zagraniczny inwestor, niemiecki spółka GmbH, jest 100% udziałowcem polskiej spółki z o.o., która posiada usytuowaną w Warszawie nieruchomość biurową. Nieruchomość stanowi główne aktywo majątkowe spółki z o.o. Spółka z o.o. została zakupiona przez spółkę niemiecką kilka lat temu. Obecnie spółka niemiecka zamierza sprzedać nieruchomość i zastanawia się w jakiej formie tego dokonać, tj. czy sprzedać wszystkie udziały w spółce z o.o., czy sprzedać samą nieruchomość w formie pojedynczego aktywa.

Jakie są konsekwencje podatkowe sprzedaży powyższej nieruchomości w zależności od formy zbycia? Czytaj dalej

Prezentacja kosztów i przychodów z tytułu opłat eksploatacyjnych | Real Estate case studies – nr 22

Spółka „Inwestor 7” jest właścicielem centrum handlowego „Atlantyda”. W umowach zawartych z najemcami spółka oprócz czynszu za 1 m² wynajętej powierzchni, zobowiązuje także stronę umowy do pokrycia opłaty eksploatacyjnej dotyczącej utrzymania powierzchni wspólnych. Spółka otrzymuje miesięczne zaliczki od najemców z tytułu opłat eksploatacyjnych. Ostateczne rozliczenie powyższych kategorii kosztów odbywa się po dniu bilansowym.

Czytaj dalej

Prezentacja i wycena projektów deweloperskich | Real Estate case studies – nr 21

Prezentacja i wycena projektów deweloperskich w różnych jego fazach

Spółka „Deweloper & Inwestor” jest dużym podmiotem zajmującym się jednocześnie realizacją kilku projektów deweloperskich. Na 31 grudnia 2016 r. spółka posiadała następujące składniki aktywów związanych z realizacją swojej podstawowe działalności operacyjnej, przedstawione w kolumnie „Nieruchomość”.

Czytaj dalej